Polityka Prywatności

 
 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Dash („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie. Postanowienia Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 1.     ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1.1.  Administratorem danych osobowych, w szczególności danych osobowych Użytkowników, jest Usługodawca, tj. MyRyde sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piwna 39/41/1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000749803, posiadającą NIP: 5252764001, o kapitale zakładowym: 5.000 złotych.

1.2.   Kontakt z Dash danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email info@dash.city

1.3.   Dash wyznaczyło również Inspektora ochrony danych osobowych, z którym skontaktować się można pisząc na gdpr@dash.city

 

2.     SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1.   Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza. 

2.2.   Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, danych geolokalizacyjnych, numeru NIP i adresu działalności (w przypadku działalności gospodarczych).

2.3.    Charakter usług świadczonych przez Dash uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

2.4.   Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w następujących celach:

2.4.1.realizacji przepisów prawa - podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.4.2.realizacji Umów oraz Wypożyczeń i świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

2.4.3.rozpatrywania składanych reklamacji i skarg oraz optymalizacji świadczeń Dash - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Dash (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

2.4.4.działań promocyjnych i handlowych prowadzonych przez Dash – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Dash (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.5.   Dane osobowe osób innych niż Użytkownicy będą przetwarzane w następujących celach:

2.5.1.udzielania odpowiedzi na zapytania lub przyjmowanie skarg - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Dash (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na należytym prowadzeniu działalności gospodarczej;

2.5.2.współpraca z kontrahentami biznesowymi - podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

2.6.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych osobowych oznaczonych w formularzu jako obligatoryjne uniemożliwi wykonywanie Usług przez Dash lub udzielenie odpowiedzi.

2.7.   W przypadku uzyskania przez Dash wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.

2.8.   Dane osobowe, w szczególności Użytkowników, będą przetwarzane przez okres:

2.8.1.odpowiedni dla wykazania przez Dash prawidłowego wykonania swoich zobowiązań, przy czym czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń;

2.8.2.z kolei w przypadku odpłatnych Usług – przez czas wynikający z przepisów rachunkowych;

2.8.3.zaś w przypadku działań marketingowych, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia przez daną osobę sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania jej danych osobowych w celach marketingowych albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości o takiej treści.

2.9.   Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.

2.10.  Usługodawca nie dokonuje transferu danych osobowych poza Unię Europejską. 

 

3.     ODBIORCY DANYCH

3.1.   Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminie i obsługi Użytkownika oraz współpracy z innymi podmiotami. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca usługi CRM, dostawca usługi CDI, operator poczty elektronicznej, dostawca systemu do zarządzania fakturami, operator płatności, biuro rachunkowe, ubezpieczyciel, kancelaria podatkowa i prawna.

3.2.   Dane osobowe zgromadzone przez Dash mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

3.3.   Każdy podmiot, któremu Dash powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych (dalej „Umowa powierzenia”) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Dash. 

3.4.   Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą osoby, której dane dotyczą.

 

4.     PRAWA PODMIOTU DANYCH

4.1.   Każdy Użytkownik ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Dash, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Dash na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Dash dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Dash zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Dash do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

5.     INNE DANE

5.1.   Dash może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Użytkownika  – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie Serwisu i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika, jeżeli wszedł przez linka, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http, informacje o urządzeniu Użytkownika, identyfikatory urzadzen mobilnych (tj. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Serwisem. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Serwisu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Użytkownika.

 

6.     BEZPIECZEŃSTWO

6.1.   Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Dash z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2.   Dash wdrożyło również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą. Usługodawca wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych Użytkownika.

6.3.   Jednocześnie Dash wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia Użytkownika szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do danych Użytkownika, w tym osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, Użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację Użytkownika w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.

 

7.     COOKIES I IDENTYFIKATORY UZYTKOWNIKA

7.1.   W celu prawidłowego działania Serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których Użytkownik korzysta z Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

7.2.   Serwis wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania.

7.3.   Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 

7.4.   Cookies Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.

7.5.   Pliki generowanie bezpośrednio przez Dash nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Usługodawca) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 

7.6.   Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. 

7.7.   Przede wszystkim Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Serwisu.

7.8.   Użytkownik może też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

7.9.   Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji Serwisu Dash i dostosowania zawartości stron do preferencji albo zachowania Użytkownika; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących Serwis.

7.10.  Usługodawca wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: 

Google Analytics: zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych.

Google Adwords: działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu.

Apple Search Ads: działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore.

Facebook Ads: działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu.

7.11.    Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Użytkownik.

 

8.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.   Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 1.5.2019 r.