Regulamin

 
 
 

DEFINICJE

Aplikacja

Aplikacja mobilna Dash udostępniana przez Usługodawcę, za pośrednictwem której można korzystać z Usług, w szczególności, za pomocą której można dokonywać wypożyczenia Hulajnogi

Hulajnoga

hulajnogi elektryczne Dash, o specyfikacji techniczno-użytkowej określonej w niniejszym Regulaminie oraz sposobie użytkowania określonym na ekranie „Jak Jeździć” udostępnianym z poziomu Aplikacji, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z których korzystanie jest odpłatne w ramach Usług

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dash; wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Aplikacji, która pozwala na korzystanie z Usług oraz korzystanie z infrastruktury zapewnionej przez Dash, w tym Hulajnóg i Stacji Dokujących

Dash/ Usługodawca

MyRyde Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piwna 39/41/1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000749803, posiadającą NIP: 5252764001, o kapitale zakładowym: 5.000 złotych; adres e-mail Usługodawcy info@dash.city

Operator płatności

Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 73/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000412357, posiadającą NIP: 7773061579, o kapitale zakładowym 5.494.980 złotych, wpłaconym w całości, która to spółka jest właścicielem marki TPay.com

Opłata

opłata za Usługi, naliczana za czas używania jednej Hulajnogi każdorazowo określana jednostkowo (opłata za 1 minutę używania Hulajnogi) na poziomie Aplikacji przed Wypożyczeniem danej Hulajnogi przez Użytkownika; Opłata może być uiszczana jednostkowo lub w Pakiecie; Opłata jest uiszczana od każdej z wypożyczonych Hulajnóg

Pakiet (abonamentowy)

wariant odpłatności za Usługi, wybierany przez Użytkownika na podstawie udostępnianych przez Dash opcji określonych w Cenniku

Regulamin

niniejszy Regulamin realizacji Umów i świadczenia Usług

Serwis

strona internetowa Dash znajdująca się pod adresem www.dash.city

Stacja (dokująca)

punkt, w którym Użytkownik może dokonać wypożyczenia Hulajnogi (w ramach dostępnych w danej Stacji egzemplarzy) lub jej zwrotu (w ramach wolnych w danej Stacji miejsc); dokowanie w Stacji stanowi podstawowy sposób zwrotu Hulajnogi, zaś wyjątki w tym zakresie zostały enumeratywnie wymienione w Regulaminie

Strefa

obszar korzystania z Hulajnogi przez Użytkownika wynoszący max 10 kilometrów od skrajnej stacji danego systemu

Umowa

porozumienie zawierane pomiędzy Dash a Użytkownikiem, którego przedmiotem jest korzystanie przez Użytkownika z Usług, i którego ogólne postanowienia określa niniejszy Regulamin

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest tutaj.

Usługi

wszelkie usługi świadczone przez Dash na rzecz Użytkowników, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci udostępniania funkcjonalności Konta i Aplikacji, a także usługi w zakresie obsługi wynajmu Hulajnóg

Użytkownik

osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie

Wypożyczenie

umowa najmu krótkoterminowego Hulajnogi lub Hulajnóg, zawierana od momentu rozpoczęcia użytkowania Hulajnogi (zwolnienia blokady w Stacji) do momentu skutecznego jej zwrotu, pomiędzy Dash a Użytkownikiem

  1. WSTĘP

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z usług i infrastruktury Dash, systemu do wypożyczania elektrycznych Hulajnóg, operujących między Stacjami, jak również prawa i obowiązki Użytkowników.

1.2. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Aplikacji i Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.

1.3. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.

1.4. Polityka Prywatności, dostępna tutaj stanowi uzupełnienie Regulaminu.

2. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1. W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Aplikacji, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające instalacje Aplikacji oraz prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail); (c) aktywny numer telefonu komórkowego; Dodatkowo w przypadku Serwisu należy również zainstalowaną i aktualną przeglądarkę internetową oraz włączoną obsługę Cookies oraz JavaScript.

2.2. Aplikację można pobrać korzystając z internetowego sklepu Apple AppStore (dla systemu iOS) lub Google Play (dla systemu Android).

2.3. Korzystanie z Aplikacji jest bezpłatne z zastrzeżeniem możliwych kosztów transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkownika z operatorami telekomunikacyjnych lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych.

2.4. Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Aplikacji oraz Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego. Szczegółowe postanowienia dot. regulacji niewłaściwego korzystania z Aplikacji i Usług zostały opisane w dalszych punktach Regulaminu.

2.5. Dash nie zamieszcza w ramach Serwisu oraz w Aplikacji ofert składanych w formie elektronicznej.

2.6. Serwis, Aplikacja oraz ich elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Dash. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, z pominięciem Dash elementów Aplikacji lub Serwisu.

2.7. Z chwilą instalacji Aplikacji, Dash udziela Ci nieprzenoszalnej, niewyłącznej, odwoływalnej, nieograniczonej terytorialnie licencji do korzystania z Aplikacji na własny, osobisty i niekomercyjny użytek Użytkownika i wyłącznie w ramach funkcjonalności Aplikacji, bez prawa sublicencji. Żadne z uprawnień, wskazanych wyraźnie w Regulaminie lub dorozumiane, nie przenosi na Użytkownika ani na żadną osobę trzecią, żadnych praw własności intelektualnej należącej do Dash. Licencja ta udzielana jest Użytkownikowi wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu i trwa przez cały czas posiadania przez niego Konta. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie późniejsze wersje, aktualizacje lub inne uzupełnienia funkcjonalności Aplikacji, będą podlegać niniejszemu Regulaminowi.

3. UŻYTKOWNICY

3.1. Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3.2. Jeżeli Użytkownik jest pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, może korzystać z Usług w zakresie w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami obowiązującego Użytkownika prawa. Jeżeli przepisy obowiązującego Użytkownika prawa wymagają zgody opiekuna prawnego do korzystania z Usług, najpóźniej do momentu zawarcia Umowy, opiekun prawny musi wyrazić zgodę na jej zawarcie i korzystanie przez niepełnoletniego Użytkownika z Usług.

3.3. Opiekun prawny Użytkownika, który jest między 16 a 18 rokiem życia jest zobowiązany na każde żądanie Dash przedstawić zgodę na zawarcie Umowy i korzystanie z Usług.

4. KONTO I UMOWA

4.1. Aby korzystać z Usług, Użytkownika musi mieć aktywne Konto. W tym celu dopełnia on procedury rejestracji za pośrednictwem Aplikacji. Z chwilą potwierdzenia przez Dash rejestracji Konta, pomiędzy Dash a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że spełnił on warunki wymagane Regulaminem (patrz pkt. 3 Regulaminu).

4.2. Aplikacja może wysyłać aktywnym Użytkownikom komunikaty funkcjonalne oraz dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.

4.3. Użytkownik może usunąć swoje Konto w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, składając podanie pisemnie na adres gdpr@dash.city. Usunięcie Konta jest tożsame z wypowiedzeniem Umowy ze skutkiem natychmiastowym, a więc tym samym Użytkownik rezygnuje z Usług. Jeżeli Użytkownik nie jest konsumentem i opłacił Pakiet, Opłata nie jest zwracana.

4.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do włamania się osoby trzeciej na jego Konto). Użytkownik nie może więc udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Dash. Konto jest też niezbywalne i nieprzenaszalne.

4.5. Użytkownik, zakładając Konto, zobowiązuje się, że za pomocą Usług, w ramach Aplikacji lub w ramach Serwisu, nie będzie: (a) dokonywać jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Usług oraz korzystać z Usług w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników, (b) podejmować działań na niekorzyść innych Użytkowników, osób trzecich lub Dash, (c) naruszać warunków Umowy, Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, (d) korzystać z Hulajnóg niezgodnie z zaleceniami, o których mowa w pkt. 6 Regulaminu lub ich specyfikacją techniczno-użytkową.

4.6. Zawinione przez Użytkownika, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami, również niezawinione naruszenie Regulaminu, może spowodować jedną z następujących reakcji Dash: (a) ostrzeżenie skierowane do Użytkownika, (b) blokada dostępu do Konta, (c) nałożenie kary umownej, (d) usunięcie Konta, (e) uniemożliwienie Użytkownikowi dokonania powtórnego założenia Konta, a tym samym korzystania z Usług.

5. KORZYSTANIE Z SYSTEMU DASH

5.1. Wypożyczenie Hulajnogi lub Hulajnóg odbywa się za pomocą Aplikacji.

5.2. Użytkownik jest uprawniony do Wypożyczenia Hulajnóg w liczbie każdorazowo określanej w Aplikacji.

5.3. W przypadku Wypożyczenia więcej niż jednej Hulajnogi przez Użytkownika, postanowienia Regulaminu stosowane są względem każdej z wypożyczonych Hulajnóg, zaś Użytkownik jest odpowiedzialny za jego przestrzeganie.

5.4. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia przestrzegania Regulaminu przez osoby faktycznie korzystające z Hulajnóg wypożyczonych za pomocą jego Konta. Równocześnie Użytkownik zapewnia, że z Hulajnóg nie będą korzystać osoby nieuprawnione w rozumieniu Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zakończyć Wypożyczenie w przypadku, gdy osoba trzecia, na rzecz której dokonane zostało Wypożyczenie z Konta Użytkownika korzysta z Hulajnogi w sposób sprzeczny z Regulaminem.

5.5. Przed Wypożyczeniem Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią ekranu „Jak Jeździć”, w jaki sposób korzystać z systemu Dash oraz specyfikacją techniczno-użytkową Hulajnogi.

5.6. Obowiązkiem Użytkownika jest również upewnienie się, przed dokonaniem wyboru Hulajnogi, która ma być przedmiotem Wypożyczenia, czy nadaje się do bezpiecznego użytku, w szczególności, czy ma sprawne hamulce oraz w pełni napompowane opony. Jeżeli Użytkownik mimo zauważonych wad Hulajnogi dokona jej Wypożyczenia i będzie z niej korzystał, będzie to skutkować jego odpowiedzialnością za wszelkie dalsze usterki Hulajnogi lub szkody z tego wynikające.

5.7. Użytkownik oświadcza, że zdaje sobie sprawę, że Hulajnoga jest urządzeniem elektrycznym wymagającym regularnego ładowania baterii, jak również zobowiązuje się przed rozpoczęciem Wypożyczenia do zweryfikowania stanu naładowania Hulajnogi.

5.8. Wypożyczenie nie jest możliwe bez podania przez Użytkownika danych karty płatniczej i jej autoryzacji.

5.9. W przypadku wyboru niedostępnej do użytku Hulajnogi, np. o zbyt niskim poziomie naładowania, braku dostępu do sieci Internet lub niesprawnej z innych przyczyn, Użytkownik otrzymuje w Aplikacji komunikat o braku możliwości Wypożyczenia danego egzemplarza Hulajnogi.

5.10. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Hulajnogi jedynie na obszarze Strefy. Zakazanym jest używanie Hulajnogi poza Strefą. Równocześnie Użytkownik jest zobowiązany wybierać taką trasę przejazdu, która umożliwi mu zwrot Hulajnogi przed jej rozładowaniem. Poziom naładowania baterii oraz szybkość jej rozładowywania zależy od wielu czynników (np. pogody, prędkości jazdy etc.), zatem Użytkownik powinien mieć na względzie, że zasięg Hulajnogi wskazywany w Aplikacji jest szacunkowy.

5.11. Zwrot Hulajnogi odbywa się poprzez zadokowanie jej w jednym z miejsc dostępnych w ramach danej Stacji.

5.12.W przypadku braku możliwości zadokowania Hulajnogi przez Użytkownika ze względu na brak miejsc dostępnych w ramach danej Stacji, Użytkownik jest uprawniony do dokonania zwrotu poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji umożliwiającej pozostawienie Hulajnogi w obrębie 3 metrów od Stacji. Możliwość skorzystania z tej funkcjonalności przez Użytkownika jest ograniczona do sytuacji braku miejsc w ramach danej Stacji i nie może być wykorzystywana przez Użytkownika w innych sytuacjach.

5.13.Skorzystanie z funkcjonalności, o której mowa w ust. 5.9. powyżej jest bezpłatne.

5.14.W wyjątkowych sytuacjach niezwiązanych z działaniem Aplikacji lub Usług, Użytkownik jest uprawniony do pozostawienia Hulajnogi poza Stacją.

5.15.Zwrot o którym mowa w ust. 5.11. powyżej następuje poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcjonalności Aplikacji, za dodatkową opłatą, której wysokość jest wskazywana przed dokonaniem zwrotu, zaś zwrot wymaga jej zaakceptowania przez Użytkownika.

5.16.W przypadku chęci dokonania zwrotu o którym mowa w ust. 5.11. powyżej Użytkownik zobowiązany jest do upewnienia się, że pozostawia Hulajnogę w miejscu dozwolonym na mocy przepisów prawa, które to miejsce nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego, pieszego lub osób trzecich.

5.17.Użytkownik zobowiązuje się zapłacić wszelkie kary, grzywny i inne należności publicznoprawne oraz wszelkie inne koszty lub opłaty poniesione przez Dash w związku z pozostawieniem Hulajnogi przez Użytkownika w miejscu innym niż wskazane w ust. 5.13. powyżej.

5.18.Każdy Użytkownik jest uprawniony do wypożyczenia Hulajnogi zwróconej w sposób określonych w ust. 5.11. powyżej. W przypadku wypożyczenia takiej Hulajnogi oraz jej zwrotu do Stacji, Użytkownik otrzyma rabat na przejazd, którego wysokość jest wskazywany przed dokonaniem wypożyczenia, który to rabat pomniejszy Opłatę za dany przejazd. Użytkownik nie jest uprawniony do żądania zapłaty przez Dash jakichkolwiek dodatkowych kwot związanych z udzielonym rabatem, gdy Opłata jest niższa niż udzielony rabat.

5.19.Użytkownik zobowiązuje się zwrócić Hulajnogę sprawną technicznie, w stanie niepogorszonym o normalne zużycie w stosunku do momentu rozpoczęcia Wypożyczenia. Przez cały okres trwania Wypożyczenia, Użytkownik odpowiada za udostępnione mu mienie.

5.20.Opłata naliczana jest do momentu zakończenia Wypożyczenia.

5.21.Jeśli dana Stacja jest niedostępna technicznie, np. nie ma zasilania, zwrot Hulajnogi jest niemożliwy. W takich sytuacjach, Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z Dash. Jeżeli zwrot Hulajnogi jest niemożliwy z przyczyn leżących po stronie Dash, Usługodawca blokuje naliczanie Opłaty od momentu, w którym powinien być możliwy zwrot Hulajnogi, zaś w przypadku naliczenia Opłaty w zbyt dużej wysokości Usługodawca zwraca Użytkownikowi nadpłaconą przez niego kwotę. Równocześnie Użytkownik, w przypadku takiej możliwości, zobowiązany jest do skorzystania z funkcjonalności pozwalających na zwrot Hulajnogi poza stacją

5.22.Korzystanie z Dash jest ograniczone obszaru Strefy, nie dalej jednak niż do obszaru wyznaczonego przez maksymalny zasięg jazdy, wynikający z poziomu naładowania baterii Hulajnogi (tzw. obszar użytkowy Hulajnogi). W przypadku, gdy Użytkownik, wbrew komunikatowi Aplikacji o maksymalnym zasięgu jazdy Hulajnogi oraz z własnej winy doprowadzi do konieczności poniesienia przez Dash kosztów sprowadzenia Hulajnogi do najbliższej Stacji, Dash jest uprawnione do obciążenia Użytkownika takimi kosztami.

5.23.Użytkownik zobowiązany jest posiadać możliwość nawiązania kontaktu z Dash przez cały okres Wypożyczenia, w szczególności na wypadek awarii Hulajnogi lub Stacji.

6. HULAJNOGI ORAZ BEZPIECZEŃSTWO

6.1. Korzystając z Hulajnogi, Użytkownik zobowiązany jest mieć na względzie oraz przestrzegać następujących wytycznych oraz specyfikacji techniczno-użytkowej Hulajnogi, przy czym Użytkownik jednocześnie oświadcza, iż jest tego świadom, iż od przestrzeganie przez niego niniejszych wytycznych zależy jego bezpieczeństwo:

6.1.1. maksymalna prędkość Hulajnogi wynosi 25 km/h i nie należy jej przekraczać, z zastrzeżeniem ust. 6.1.3. poniżej;

6.1.2. Hulajnoga jest przystosowana do obciążenia nieprzekraczającego 100 kg;

6.1.3. Hulajnogą można jeździć wyłącznie po płaskich powierzchniach, bez uskoków, dziur, wyrw lub innych elementów, które powodują, iż tor jazdy nie jest płaski;

6.1.4. opony zastosowane w Hulajnodze nie są przystosowane do śliskich i mokrych nawierzchni, w związku z czym w okresach zimowych i podczas deszczu, Hulajnogę należy używać z większą ostrożnością, a maksymalna prędkość nie może przekraczać 10 km/h;

6.1.5. Użytkownik nie powinien korzystać z Hulajnogi bez kasku;

6.1.6. z Hulajnogi nie może korzystać osoba, której stan zdrowia (np. zawroty głowy, problemy ze wzrokiem) nie pozwalają na sprawne poruszanie się pojazdem elektrycznym;

6.1.7. bezwzględnie zakazane jest korzystanie z Hulajnóg pod wpływem alkoholu, narkotyków, substancji psychoaktywnych lub leków, po zażyciu których niezalecane jest prowadzenie pojazdów;

6.1.8. zakazane jest korzystanie z Hulajnogi w sposób, który mógłby narażać przechodniów lub innych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo;

6.1.9. zakazane jest korzystanie z Hulajnóg w celu ścigania się, skakania, wyczynowego jeżdżenia lub w celu jakiejkolwiek jazdy innej niż konwencjonalne poruszanie się do punktu docelowego;

6.1.10.z Hulajnogi może korzystać jedna osoba, zakazane jest przewożenie Hulajnogą dodatkowych osób lub mienia;

6.2. Użytkownik, w przypadku korzystania z Hulajnogi przez osobę inną niż sam Użytkownik, zobowiązany jest do zapewnienia, aby respektowane były zakazy i nakazy wskazane w ust. 6.1. powyżej.

6.3. Dash udostępnia również w Aplikacji szczegółowy ekran „Jak Jeździć”, w jaki sposób korzystać z Hulajnóg, z którym Użytkownik może się w każdej chwili zapoznać, w szczególności przed każdym Wypożyczeniem.

6.4. W przypadku jakiegokolwiek problemu z Hulajnogą, utrudniającego lub uniemożliwiającego dalszą jazdę Użytkownik zobowiązany jest do zatrzymania się w bezpiecznym miejscu oraz niezwłocznego powiadomienia Dash o zaistniałej sytuacji.

6.5. Zakazane jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji lub wymiany części w Hulajnodze.

6.6. Użytkownik zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty przywrócenia Hulajnogi do stanu pierwotnego sprzed momentu rozpoczęcia Wypożyczenia i spowodowane nieodpowiednim korzystaniem z Hulajnogi przez Użytkownika, z zastrzeżeniem zmian w Hulajnodze wynikających z jej normalnego zużycia.

6.7. Użytkownik jest odpowiedzialny za każde naruszenie Regulaminu w związku z użytkowaniem Hulajnogi wypożyczonej za pośrednictwem Konta danego Użytkownika.

7. OPŁATY I PŁATNOŚCI

7.1. Korzystanie z Hulajnóg jest odpłatne na warunkach i w wysokości, w jakiej określa to Cennik. Ceny wyrażane są w kwotach brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy.

7.2. Dash przewiduje jedną metodę płatności, tj. obciążanie karty płatniczej Visa lub Mastercard autoryzowanej przez Użytkownika w ramach Konta. Użytkownik autoryzując kartę wyraża zgodę na obciążanie jej należnymi Opłatami, również Opłatami za osobę trzecią, na rzecz której zostało dokonane Wypożyczenie Hulajnogi z Konta danego Użytkownika.

7.3. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.

7.4. W momencie rozpoczęcia Wypożyczenia, na karcie płatniczej Użytkownika mogą zostać zablokowane środki w kwocie 1 zł (jeden złoty).

7.5. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Dash dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

7.6. Płatności dokonywane są za pośrednictwem Operatora Płatności.

7.7. Podpięcie do Konta karty płatniczej oznacza wyrażenie zgody na dokonywanie polecenia zapłaty.

7.8. W przypadku, gdy naliczone Opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki na rachunku bankowym, zostaną one odnotowane w koncie jako środki ujemne. Do czasu uzupełnienia brakującej Opłaty Użytkownik nie może korzystać z Usług. Jeśli Użytkownik przekroczy posiadane środki rachunku bankowego, Dash będzie mogło zablokować Konto Użytkownika.

7.9. Na żądanie konsumenta, na sprzedaną Usługę wystawiana jest faktura.

7.10.Opłaty podane w Cenniku mogą ulec zmianie (przykładowo w ramach akcji promocyjnej). Opłaty nie mogą jednak ulec zmianie w stosunku do Użytkownika, który zaakceptował warunki przejazdu w ramach danego Wypożyczenia w sposób wskazany we wcześniejszych punktach Regulaminu, przed dokonaniem zmiany cenowej. Zmiana Cennika ma do niego zastosowanie od następnego Wypożyczenia, chyba że Użytkownik wypowie wcześniej Umowę.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

8.1. Dash udostępnia Użytkownikom Aplikację oraz infrastrukturę, w której skład wchodzą Hulajnogi i Stacje oraz zapewnia ich sprawne technicznie funkcjonowanie i za to jest odpowiedzialny.

8.2. Użytkownik zobowiązuje się przez cały okres trwania Wypożyczenia do należytego zabezpieczenia Hulajnogi przed uszkodzeniami.

8.3. Dash nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa podczas Wypożyczenia. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, w tym odpowiednich przepisów regulujących ruch drogowy, Użytkownik jest zobowiązany do zapłaty wszelkich grzywien, kar, mandatów, do których nałożenia nie przyczyniło się Dash.

8.4. Dash nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niestosowaniem się Użytkownika w sposób zawiniony (a przez Użytkowników niebędących konsumentami również w sposób niezawiniony) do postanowień Regulaminu, w tym za wszelkie urazy i obrażenia, doznane przez Użytkownika w ramach korzystania z Hulajnogi, jeśli wynikają one z powodów innych, niż techniczna niesprawność Hulajnogi.

8.5. Użytkownik w trakcie trwania okresu Wypożyczenia jest odpowiedzialny za wszelkie szkody Hulajnogi lub Stacji, wynikłe z jego winy lub winy osób faktycznie używających Hulajnogi wypożyczonej za pośrednictwem jego Konta, których powstaniu mógł zapobiec, zaś Dash jest uprawniony do dochodzenia od Użytkownika kar umownych w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz naprawienia powstałej szkody, na zasadach wyrażonych w przepisach prawa.

8.6. Dash jest uprawniony do obciążenia Użytkownika karą umowną w następujących przypadkach:

8.6.1.w przypadku pozostawienia Hulajnogi poza Strefą – w wysokości 200 zł (słownie: dwieście złotych;

8.6.2. w przypadku utraty, dokonania zaboru lub przywłaszczenia Hulajnogi przez Użytkownika lub przez osobę trzecią przy współdziałaniu Użytkownika – w wysokości 3000 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych);

8.6.3. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Hulajnogi w sposób powodujący wyłączenie jej z bieżącego używania w ramach Usług – w wysokości 1000 zł (słownie: pięćset złotych);

8.6.4. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia stojaka, tj. elementu Stacji służącego do dokowania Hulajnogi – w wysokości 4000 zł (słownie: trzy tysiące złotych);

8.6.5. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Stacji w sposób powodujący wyłączenie jej z bieżącego używania w ramach Usług lub wyłączenie części jej funkcjonalności – w wysokości 50 000 zł (słowne: dwudziestu tysięcy złotych).

8.7. Obok kary umownej, Dash jest uprawnione do dochodzenia od Użytkownika odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość tej kary.

9. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

9.1. Do Użytkowników, niebędących konsumentami, mają zastosowanie niniejsze, szczególne postanowienia Regulaminu:

9.1.1. Dash nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną Hulajnogi w zdrowiu lub mieniu Użytkownika;

9.1.2. Dash nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody wynikłe z winy nieumyślnej oraz nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści;

9.1.3. jeżeli Hulajnoga zostanie zwrócona z uszkodzeniami powstałymi podczas Wypożyczenia, Dash obciąży Użytkownika kosztami przestoju Hulajnogi (średnia wysokość Opłat za użytkowanie jednej Hulajnogi z poprzedniego przed unieruchomieniem dnia, pomnożona przez liczbę dni potrzebnych do naprawy Hulajnogi), a także kwotą równoważną kosztom bezpośrednim i pośrednim potrzebnym do naprawy uszkodzonej Hulajnogi.

10. REKLAMACJE

10.1.Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji na Usługi, w tym dotyczących technicznej sprawności Hulajnóg. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przejazdu (w szczególności datę przejazdu) oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa, jak również za pośrednictwem Customer Support Dash pod numerem telefonu +48 22 397 16 95 lub adresem e-mail support@dash.city

10.2. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.

10.3. Dash rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Dash brakujące informacje.

10.4. Odpowiedź na reklamację Dash kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie (telefon/adres e-mail).

11. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA

11.1. Każdy Użytkownik, w godzinach między 7:00 a 21:00 może skontaktować się telefonicznie z biurem obsługi Użytkownika Dash.

11.2. Jeśli zgłaszany do biura obsługi Użytkownika Dash problem dotyczy kwestii technicznych lub wad Hulajnogi, Użytkownik dokonując zgłoszenia powinien podać numer identyfikacyjny danej Hulajnogi oraz swoją lokalizację, tak, aby członek ekipy serwisowej Dash mógł sprawnie zlokalizować wadliwą Hulajnogę i niezwłocznie naprawić zaistniałą usterkę.

11.3. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego w Aplikacji, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Dash mogło niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.

12. ODSTĄPIENIE

12.1.Użytkownik może odstąpić od Umowy zawartej z Dash – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

12.2.Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

13. ZMIANA REGULAMINU

13.1.Dash może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Dash lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury np. Aplikacji, Stacji lub Hulajnóg). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana w sposób wskazany poniżej.

13.2.Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.

13.3. Wypożyczenia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1.Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.

14.2.Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

14.3.Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

14.4.Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów Wypożyczenia będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.

14.5.Spory powstałe pomiędzy Dash a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Dash.

Data wejścia w życie Regulaminu: 1.5.2019